Zobacz temat
 Drukuj temat
Praca na etacie i działalnośc gospodarcza a urlop macierzyński
elas
Przygotowałam koperty z petycjami do 53 posłów ,tzn wszystkich,ktorych nazwiska zaczynaja sie na litery:A,B,C.
Jutro zrobie jeszcze trzy kolejne litery z alfabetu-kto pisze dalej??
By doszły najpóźniej do wtorku musimy porozsyłac piorytetem w poniedzialek.
Kto podejmuje sie pracy?
W/g wskazówek Poseł Kluzik powinnismy wysłać pisemną petycje do wszystkich posłów.
 
Adam72
Witam. Od paru dni próbuję rozgryźć treść pisma, które dotarło z ZUS do mojej małżonki. Całe szczęście, że chodzi tylko o 4 miesiące z okresu maj- wrzesień 2006.
Po kilku telefonach do inspektoratu w Ełku udało mi się uzyskać tyle, że ZUS odstępuje od naliczania odsetek za niezapłacone składki(szkoda, że to tylko informacja ustna, a nie na piśmie).
Wczoraj na stronach sejmu pojawił się kolejny projekt ustawy regulującej ten problem:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/925C436AC5342EB7C125755B0036FB71/$file/1679.pdf
 
123miroslaw4
Projekt PIS o zmianie ustawy.
Sądzę , że o to nam chodzi!

Druk nr 1679
Warszawa, 18 grudnia 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:
- o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz o umorzeniu składek
emerytalno - rentowych.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Joannę Kluzik-Rostkowską.
(-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Antoni Błądek; (-) Joachim
Brudziński; (-) Tadeusz Cymański; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak;
(-) Andrzej Ćwierz; (-) Jacek Falfus; (-) Szymon Stanisław Giżyński;
(-) Mieczysław Golba; (-) Czesław Hoc; (-) Dawid Jackiewicz; (-) Joanna
Kluzik-Rostkowska; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Lech Kołakowski;
(-) Zbigniew Kozak; (-) Maks Kraczkowski; (-) Ewa Malik; (-) Mirosława
Masłowska; (-) Jerzy Materna; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Aleksandra
Natalli-Świat; (-) Paweł Poncyljusz; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Jan Religa;
(-) Józef Rojek; (-) Dariusz Seliga; (-) Krzysztof Sońta; (-) Jan Szyszko;
(-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Łukasz Zbonikowski;
(-) Jarosław Zieliński; (-) Maria Zuba.


Art. 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(tekst jednolity: Dz.U.2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 9 po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1 d w brzmieniu:
r1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, przebywające
jednocześnie na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński
lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie
wychowawczym, pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być
objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych,
wszystkich lub wybranych tytułów.
1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, przebywające
jednocześnie na urlopie wychowawczym, lub pobierające zasiłek macierzyński
lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.r1;.
2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
r2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał
najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub
wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 1c i 7.r1;,
3) Art.9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
r6. Osoby o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19 podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do
emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek
ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1c i 1d.r1;;
Art. 2
1. Należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osób, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1, które w okresie od
01.01.1999 r. do 08.06.2006 r. prowadziły działalność, o której mowa w
art. 6 ust.2, 4, 5, 8 i 10, i nie opłaciły z tego tytułu składek emerytalnej i
rentowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają umorzeniu.
2. Umorzenie obejmuje wszystkie naliczone koszty, o których mowa w art.
24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 3
1. Osobom, o których mowa w art. 2, które po dniu 08.06.2006 r.
uregulowały należności wobec ZUS z tytułu składek rentowo-emerytalnych za
okres od 01.01.1999 r. do 08.06.2006 r., przysługuje roszczenie względem ZUS
o zwrot zapłaconych składek.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
24 ust. 6a r11; 8 Ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
tajga
Mirku, napisz prosze jak najprościej jaka droga przed tym projektem, zeby stał sie prawem? najlepiej tak łopatologicznie, bo ja taka niezbyt lotna jestem.
 
elas
Wspieramy myślami ettkę i czekamyna wiadomości od niej.
Jesli wyżej wklejony projekt przejdzie bedziemy mogli prawdziwie odpoczywac tego lata.
Lecz teraz drodzy Państwo nadal czekam na ochotnikow do pracy!Opanowałyśmy posłow od A do N-kto dalej?
Prześle instrukcje jak zrobic to aby nie zabrało 3 dniUśmiechUśmiech
 
elas
Opanowane literki to do UUUUUUU,Grunt to dobra organizacja.
Kto da jeszcze?(oczywiście chodzi o swój czas?)
 
tajga
troche przerobiłam, podrasowałam przecinki i takie zaczynam ładowac do kopert:

Szanowna Pani Posłanko!

Zwracamy się do Pani w imieniu matek będących w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, o domniemane podleganie obowiązkowi ubezpieczeniom społecznym przy zbiegu ubezpieczeń. Dotyczy to matek, które w okresie od 1999 do 2008 r, pracując na etacie, prowadziły działalność gospodarczą, przebywały na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych ze stosunku pracy.
Nie wiemy czy znany jest Pani zakres problemu, który wg danych ZUS dotyczy około 45 tysięcy kobiet w całej Polsce. Tak więc nie jest to problem marginalny, bowiem dotyczy ściśle określonej grupy społecznej oraz ich rodzin.
Często w różnych wypowiedziach , szczególnie polityków słyszymy o prorodzinnej polityce państwa polskiego. Dziś nie potrafimy już rozróżnić czy wypowiedzi te są odtwarzane z playbacku, który powtarza ciągle to samo w sytuacji i czasie kiedy istniejącego problemu dotyczącego matek i rodzin właśnie nikt nie chce dostrzec albo udaje, że takowego nie ma. A problem istnieje ! Jest bardzo wyrazisty i wymierny! Został wywołany poprzez mało czytelną, niezrozumiałą i pogmatwaną ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku. ZUS mając informacje o prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz urlopie macierzyńskim i wychowawczym potrzebował kilkudziesięciu miesięcy na wydanie decyzji o podleganiu ubezpieczeniom.
Nasza determinacja w przedmiotowym sporze jest bardzo wielka. Nie czujemy się winne zaistniałej sytuacji, bowiem dogłębna analiza każdej sprawy indywidualnie oraz w całej swej masie, wskazuje na bardzo wiele błędów leżących po stronie obowiązującej ustawy. W styczniu br nasze przedstawicielki uczestniczyły w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych poświęconych m.in. tej sprawie. Otrzymaliśmy wówczas zapewnienia o wstrzymaniu działań administracyjnych ze strony ZUS w naszych sprawach. Okazało się, iż zakres takich działań nie został nawet ograniczony. W komunikacji społecznej jaka funkcjonuje pomiędzy pokrzywdzonymi matkami widać wielki żal i rozgoryczenie co do wyrażanej woli ze strony rządowej oraz ZUS, a zmierzającej do pozytywnego dla matek rozstrzygnięcia sporu.
Zauważamy, iż aktualnie prace rządu jakie trwają nad zmianami do ustawy nie wnoszą do końca pozytywnych dla nas rozstrzygnięć. Projekt zmierza do dokonania podziału matek na te, które korzystały w omawianym okresie z urlopu/zasiłku macierzyńskiego, oraz na te które korzystały również z urlopu wychowawczego. Czym te kobiety różnią się od siebie? I jedne i drugie urodziły dziecko( dzieci), pracowały, prowadziły działalność gospodarczą! Ustawa jak dotychczas takich rozgraniczeń nie wprowadza! Więc dlaczego nowelizując ustawę , zmierza się ponownie do punktu wyjścia? Na to nie ma naszego przyzwolenia. Domagamy się aby nowelizacja ustawy zakładała umorzenie wszystkich domniemanych podległości ubezpieczeniom społecznym za okres 1999 do 2008, oraz żeby na przyszłość kobiety postawione przez los w takiej sytuacji nie musiały dokonywać niejednoznacznego wyboru pomiędzy obowiązkiem a przymusem ubezpieczenia.
Wielu z obecnych parlamentarzystów przed laty głosowało za przyjęciem tej ustawy. Wielu było jej przeciwnych. Niemniej jednak zaistniała i po latach wywołała burzę która od pół roku rujnuje Zycie 45 tysiącom polskich rodzin. Czy za jej przyczyną powstaną kolejne szkody, czy też ustanie ona załagodzona poprzez rzeczowe i ludzkie podejście do problemu , to zależy od Was Szanowne Posłanki i Posłowie!
Prawo stanowione winno być czytelne, przejrzyste i zrozumiałem przez wszystkich .
To gwarantuje nam , obywatelkom i obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej Konstytucja.
Nasze stanowisko w tej, jakże ważnej życiowo dla nas sprawie zamierzamy wyrazić również podczas spotkania kobiet - matek pokrzywdzonych przez ZUS w dniu 20 lutego 2009 roku pod Sejmem Rzeczpospolitej w Warszawie. Zdeterminowane jesteśmy do tego sposobu zaakcentowania naszego sprzeciwu, z uwagi na wiele przejawów obojętności wobec naszej sprawy .
A przecież upominamy się o sprawiedliwość, upominamy się o tworzenie dobrego prawa!
Liczymy na poparcie wszystkich parlamentarzystów, którzy wzniosą się nad podziały i razem doprowadzą do naprawienia błędu legislacyjnego sprzed lat. Bowiem nie możemy tego nazwać inaczej, taka jest prawda i taka rzeczywistość, której ciemnej strony doświadczamy my, nasze rodziny, nasze dzieci.
Stąd też mamy nadzieję , iż nie odrzuci Pani naszej prośby o spotkanie w dniu 20 lutego br z naszymi przedstawicielkami w Warszawie, w celu przedstawienia naszych oczekiwań co do kształtu znowelizowanej ustawy o sus.

Z wyrazami szacunku Matki - Polki
 
siewonka
Posłowie mają zajmować się dwoma projektami ustaw w tej
sprawie - rządowym i poselskim.Obydwa będą rozpatrywane
łącznie w trakcie prac parlamentarnych. Projektem rządowym Rada Ministrów zajmie się zapewne w przyszłym tygodniu na wtorkowym posiedzeniu. Jest więc szansa, że trafi do Sejmu w ostatnim tygodniu
lutego. Poselski jest już złożony w Sejmie.
[/b]

Proszę o wytłumaczenie mi ,o co w tym chodzi? Nam oczywiście we wtorek nie wolno wejść na to posiedzenie?
 
elas
tajga -tego mi trzeba bylo.Koperty gotowe,oklejone adresami ,a drukowanie listu zostawilam..teraz wiem na co czekałam. DZIEKI.

NADAL BRAKUJE KOGOŚ DO WYSYŁANIA PETYCJI OD LITERY "W"-MOGĘ TO ZROBIĆ problem tkwi w finansach,czas znajdę z tym drugim gorzej!
Z liter:A,B,C -jest 52 nazwiska,D,E,F-nie liczylam jeszcze,polecony plus piorytet-nie dam rady .
 
dorota
Elas , policz ile to wyniesie ???? i zrobimy zrzutę, w końcu jest to Nasza wspólna sprawa!!!

dobrze byłoby jak wszystkie razem pisarki, te co ponoszą koszty wysłania listów wspólnie ustaliły ile razem za to wyjdzie.
Chyba zwrócenie komuś za znaczki nie jest w tym kraju karalne????Z przymrużeniem oka

Edytowane przez dorota dnia 13-02-2009 10:51
 
Grach
Ustawa PIS dyskryminuje matki od 2007-2008.
Lepiej optować za projektem rządowym, ale ze zmianą zapisu o urlopach wychowawczych.
 
dorota
Grach napisał/a:
Ustawa PIS dyskryminuje matki od 2007-2008.
Lepiej optować za projektem rządowym, ale ze zmianą zapisu o urlopach wychowawczych.


Kochana projekt rządowy jest do bani, lepiej w ogóle o nim dyskutować - to projekt Naszych katów i z oprawcą się lepiej nie układać !!!!!!!
Jak już to w projekcie poselskim lobbować o wydłużenie do 2008 roku, Oni chociaż od samego początku byli za Nami i jako autorzy projektu Nas rozumieli.
 
MonikaW
Jestem na świeżo po rozmowie z p. poseł. Listy pocztą przede wszystkim do szegfów Klubów Parlamentarnych, do pozostałych posłów wystarczą znowu maile (można poprosić o potwierdzenie odbioru). Koniecznie petycja do p. Fedak i koniecznie przypomnienie, że obiecała spotkanie z nami, koniecznie petycja do min. finansów, do min. Radziszewskiej. Mam namiary na dwie organizacje kobiece i zaraz którejś z Was napiszę na PW (ja pędzę zaraz do pracy) - mozemy śmaiło powołać się na p. poseł i prosić o wsparcie (mówiłam, że Feminoteka się na nas wypięła) oraz o powiadomienie innych organizacji kobiecych.
 
MonikaW
Elas: odbierz pocztę.
 
dorota
Do Elas i innych pisarek - wedle tego co pisze Monika zmiana planów

1. do posłów wystarczą maile z potwierdzeniem odbioru
2. listy pocztą przede wszystkim do szegfów Klubów Parlamentarnych
3. petycja do p. Fedak i koniecznie przypomnienie, że obiecała spotkanie z nami
4. koniecznie petycja do min. finansów, do min. Radziszewskiej.


Teraz kto się tego podejmie???? bo ode mnie to dojdzie za 2 lata Z przymrużeniem okaSzeroki uśmiech ze wzgledu na koniec świata w jakim mieszkam.
 
MonikaW
WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI:
Marszałek Komorowski spotka się z nami 20.02., zna całĄ sprawę i przyjmie od nas petycję (wyślijmy też do pozostałych marszałków - nie zaszkodzi). Nie wiadomo tylko o któej godzinie dojdzie do spotkania, bo nie wiadomo jak długo będą odbywAły się głosowania w sejmie. NajwyŻej poczekamy, prawda?
A teraz już mnie nie ma, bo jestem spóźniona.
Pozdrawiam wszystkich! Mówię Wam: MUSI SIĘ NAM UDAĆ!!!!!
 
tajga
2. listy pocztą przede wszystkim do szegfów Klubów Parlamentarnych

A kto ma ich listę?
 
ettka
Jestem po rozprawie, nie wiem jaki będzie wyrok w mojej sprawie, ponieważ

wniosłam na rozprawie nowe dowody, z którymi Sąd ma się zapoznać- pismo P.

Szczur, biuletyn sejmowy i wygrane nowe wyroki.

Rozprawa trwała ponad pół godziny i mogłam dokładnie wyrazić swoje stanowisko.

Zus stał na stanowisku,że wątpliwości interpretacyjne odnośnie ustawy o sus rozwiała uchwała 7 wspaniałych i ma narzędzie do skutecznego postępowania wobec tych którzy źle zinterpretowali ustawę- o złym informowaniu nie mogło być mowy- bo przecież dostarczone przeze mnie dowody nie potwierdzają że taki fakt mógłby mieć miejsce- brak zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami.

Na pytanie sądu, czy zus coś wie o pracach legislacyjnych zmieniających ustawę o sus - pełnomocnik zus odpowiedział, że tak trwają prace ale w odniesieniu do przyszłości- natomiast decyzja odnosi się do spraw przeszłych i pismo pani szczur tego dotyczy. Natomiast Zus zweryfikował w decyzji iż w wymienionym okresie podlegałam obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej, będąc na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym i takie zdaniem zus jest meritum sprawy.

Ogłoszenie wyroku w połowie następnego tygodnia.

to mniej więcej tyle -zatem szykuję się na dalsze postępowania w sprawie.


 
123miroslaw4
Napisałem do Pani Tarasiewicz , szefowej
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet
NEWW Polska (NP)
z którą roz\mawiałem tez telefonicznie .Przedstawiłem jej w skrócie o co nam chodzi. ZObaczymy.
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet
NEWW Polska (NP)W imieniu kilkudziesięciu tysięcy kobiet polskich pokrzywdzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwracamy się z prośbą o poparcie i pomoc w naszej walce o umorzenie domniemanych naszych zaległościach w składkach na ubezpieczenie społeczne za lata 1999 do 2008.
My, kobiety w latach 1999 do 2008 pracując na etacie prowadziłyśmy równolegle działalność gospodarczą w różnym zakresie. W tym czasie rodziłyśmy dzieci i z tego powodu korzystałyśmy z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Dziś po wielu latach ZUS przypomniał sobie , że z tytułu prowadzonej działalności powinnyśmy opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne, mimo wielu przesłanek jednoznacznie wskazujących , że podlegamy jedynie ubezpieczeniom z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
W celu zjednoczenia swych działań wobec bezpodstawnych roszczeń ZUS-u, utworzyłyśmy forum pn : www.zlikwidujzus.com. Okazało się wówczas, iż nasze indywidualne sprawy nie są odosobnionym przypadkami oraz , że roszczenia wysuwane przez ZUS dotyczą kilkudziesięciu tysięcy kobiet.
ZUS egzekwując swe roszczenia , poza drogą działań administracyjnych, wywiera niejednokrotnie na nieświadome skali problemu kobiety nieformalne naciski, uciekając się niejednokrotnie do metod który nie można inaczej odebrać jak szantaż lub zastraszanie. Przejawia się to tym, że kobiety które zgłaszają się do jednostek ZUS ( na wezwania tej instytucji )na terenie kraju, są nierzetelnie informowane o możliwości przebiegu proceduralnego postępowania w ich sprawach. Mówi się im, że jeżeli złożą korekty /zgłoszenia do objęcia ubezpieczeniom społecznym za ten okres , to wówczas umorzone zostaną odsetki ( jest to z gruntu fałszywe stwierdzenie wprowadzające kobiety w błąd) .Jeżeli nie dokonają takich korekt, to będą spłacać należności z odsetkami ( niejednokrotnie przewyższające kwoty główne).Są to niedopuszczalne formy nacisku na psychikę tych kobiet zdesperowanych otrzymaną z ZUS informacją o tym , że zalegają ze składkami! Spotykamy się do dziś z tym, że pracownicy ZUS wprowadzają w błąd kobiety które zwracają się do tej instytucji z pytaniem o należne składki jakie winny uiszczać w związku z przechodzeniem na urlop macierzyński, ze stosunku pracy, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą.
Nasza aktywnością doprowadziłyśmy do tego, iż problem z naszymi, domniemanymi zaległościami wobec ZUS-u znalazł poparcie niektórych wpływowych osób, oraz niektórych mediów. Nasze przedstawicielki brały udział w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji polityki społecznej i rodziny, w dniu 22.01.09 oraz 27.01.09. Generalnie poza wyrażonym zrozumieniem naszego problemu , oraz świadomością jego skali zauważamy , że rozstrzygnięcie nie zmierza w całkiem pozytywnym dla nas kierunku. Dostrzegamy też niejakie wyciszenie i niechęć mediów do nagłaśniania problemu oraz jego skali. Wiele artykułów prasowych, już w samym tytule stwierdza niejako, że zalegamy ze składkami, że ZUS umorzy zaległe składki. Otóż tak nie jest. My NIE POSIADAMY ZALEGŁYCH SKŁADEK!
Z samej ustawy z 1999 o Systemie Ubezpieczeń Społecznych , nie wynika jednoznacznie że przy zbiegu ubezpieczeń , matki powinny płacić składkę na ubezpieczenie społeczne. Sam ZUS o tym nie wiedział. Dopiero po wielu latach doszedł do wniosku , że jednak powinny płacić. Jeden z artykułów prasowych w swym tytule stwierdził, że ZUS wyhodował sobie odsetki! I tak chyba jest! Czy zrobił to świadomie czy nie ,nie to jest teraz istotne. Ale jesteśmy przekonane, że cały problem jest wynikiem źle postanowionego prawa w tym zakresie. Jeżeli ktoś popełnił błąd to na pewno nie My. Ale to My za te błędy mamy ponieść teraz karę, płacąc ogromne niejednokrotnie kwoty które doprowadzą nas i nasze rodziny do ruiny finansowej i moralnej!
Aktualnie przygotowano dwa projekty nowelizacji ustawy os systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwszy , projekt PiS jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, aczkolwiek ogranicza lata które będą ewentualnie podlegać umorzeniu do 2006 r ( my postulujemy okres lat 1999 do 2008r). Nie rozgranicza on też matki na te które korzystały( będą korzystać) li tylko z urlopu/zasiłku macierzyńskiego, oraz te na urlopach wychowawczych. Z kolei projekt rządowy( przygotowywany niejako r na kolanie), dzieli matki w powyższy sposób i jest generalnie nie do przyjęcia przez nas. Widzimy w nim próbę poprawienia, a nie naprawienia błędów jakie zawiera obowiązująca ustawa o SUS.
Z uwagi na fakt, iż nasze działania oparte są o spontaniczne działania realizowane poprzez istniejące forum internetowe pn zlikwidujzus( www.zlikwidujzs.com), szukamy ciągle organizacji, stowarzyszenia kobiecego które wesprze nasze poczynania. Z przykrością musimy stwierdzić, iż dotychczasowe niby poparcie Fundacji rFeminotekar1;, oraz rMAMAr1;, okazało się bańką mydlaną, z uwagi na ich domniemane zastrzeżenia co do faktu, że naszą sprawę popiera J.Korwin Mikke, oraz inne osoby z którymi organizacje te nie chcą być kojarzone. My to rozumiemy, ale my nie angażujemy się w jakiekolwiek poparcie dla partii i organizacji politycznych. Mimo, że poglądy tych osób nam również mogą nie odpowiadać , to nie przeszkadza nam to, że w jakiś sposób utożsamiają się z nami w sporze z ZUS. Jako kobiety r11; matki tym bardziej jesteśmy tym faktem zawiedzione. Uważałyśmy, że organizacja walcząca o prawa kobiet jest tym czego szukałyśmy. Tak się jednak nie okazało. Pomijając już ten aspekt sprawy , nie do końca wiemy na co ze strony Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW Polska (NP) możemy liczyć. Z uwagi na fakt, iż w dniu 20.02.2009 realizujemy od dawna zapowiedzianą manifestację / pikietę po Sejmem, czynimy teraz przygotowania do niej. Reasumując liczymy na jakąkolwiek pomoc i wsparcie( nagłośnienie sprawy, zwrócenie się do mediów o ich obecność (?) oraz o ewentualne uczestnictwo w manifestacji jaką zaplanowaliśmy.

Z poważaniem


W imieniu pokrzywdzonych matek

 
elaiwona
Jestem w domu po pracy. Co mam robić? Przyślijcie konkretnie polecenia , bo się zgubiłam. Mogę słać priorytety, czy co tam trzeba . Czekam tu i na PW. Znaczki tez kupię.
 
Przejdź do forum: