Zobacz temat
 Drukuj temat
praca nakładcza i działaność
Artemis
"I have a dream"
że Polska będzie krajem w którym przestrzega się prawa a wszystkich obywateli będzie się równo traktować. Obyśmy nie musieli walczyć o swoje niezbywalne prawa konstytucyjne poza granicami naszego państwa. Oraz żaden urzędas nie będzie dopuszczał się gwałtu na prawie. Żebyśmy się nie musieli czuć, że jesteśmy dyskryminowani po przez niezgodne z prawem działania przez organy administracji państwowej.
"I have a dream"
że urzędnicy za swoje niegodnie postępowanie, za niezgodnie z prawem działania, za doprowadzanie do tragedii rodzinnych wskutek swoich zmanipulowanych decyzji, za doprowadzanie do katastrof finansowych w firmach wskutek swoich błędnych i pokrętnych interpretacji prawa będą ponosić bezwzględną odpowiedzialność personalną i finansową bez prawa do zajmowania jakichkolwiek decyzyjnych stanowisk w administracji państwowej.
"I have a dream"
że nigdy już nie spotkamy się w urzędach z takim urzędnikiem.
 
marg_o
ARTEMIS, proszę daj mi znać czy odebrałaś moją pocztę, napisałam w piątek do Ciebie e'mail z wszystkimi ważnymi informacjami , odpowiedż muszę przesłać do wtorku..
 
Artemis
marg_o
Pocztę Pani otrzymałam, szkoda, że nie są to skany. Będę z panią dzisiaj w kontakcie telefonicznym. Pozdrawiam.
 
Teresa
Iwka...
nie błaźnij się... gdzie, w którym miejscu na stronie związkowej są istotne i ważne informacje. Nie każdy jest prawnikiem, ludzię często nie umieją na proste pisma dać odpowiedzi a Pani Prezes odsyła ich do pracdawców z którymi nie współpracuje i koło dobrej woli Pani Prezes się zamyka. Jedna droga to tylko taka , która prowadzi do śmierci, ta jest jedyna. Pani Prezes odwołanie do SA na nic się nie stało, bo SA odrzuciło i skierowało ponownie do SO. SO wydało wyrok i potrzebna była szybka apelacja, by kolejne terminy nie odleciały. To,że ma parę spraw odrzuconych przez SO jako sąd niewłaściwy to przypadek i praworządność i uczciwość sądu.
 
marg_o
Artemis

niestety u mnie troszkę "ciemnogród" jesli chodzi o możliwość zeskanowania pism Smutek ale za to : ile się w klawiaturę nastukałam to moje Uśmiech

oj BARDZO BARDZO potrzebne PW, choćby do przesyłania takich informacji jak te moje...

pozdrawiam i...nie obrażajcie sie wzajemnie szkoda życia a i bez tego bywa smutno

Uśmiech
 
Artemis
ad. marg_o
najważniejsze to to, że na nikogo się nie obrażam. Jedynie wyjaśniłam moją sytuację.
 
Teresa
Iwka...
trzeba mieć klasę.... w wypowiadaniu też.
A'propos "filmiku"
Jedna uwaga, jak się przemawia do swoich członków, to należy to robić z szacunkiem do nich , a szacunek wyraża sie również poprzez ubiór, który określają pewne kanony.
Poza tym, w tych instrukacjach jest kompletny brak zagadnień merytorycznych.
 
Iwka20
ad. Teresa Zapewniam Cię że to nie był przypadek i uczciwość sadów który uznał się za nie właściwy, to była szybka reakcja P Krystyny na wcześniejsze działania i pisma złożone w sądzie,dotyczy to bezpośrednio mnie i kilku osób
Cytowałam na swoim wpisie część postanowienia które otrzymałam z sądu,to nie jest pierwsze moje postanowienie,dlatego wiem co piszę.
ktoś kto uważnie obejrzy wszystkie części "filmiku" będzie się orientował w sytuacji, przynajmniej w ogólnym zarysie działania i podjęcia pierwszych właściwych kroków.
A jeżeli chodzi o "kanony" i klasę To Twoja zwykła" Babska" uszczypliwość!
 
Maja
randall66
Likwidator

Postów: 61
Miejscowość: kraków
Data rejestracji: 06.01.11 Dodane dnia 19-09-2011 10:25

Witam Czytaliście takie orzeczenia WSA? Nie umiem wklejać linków tak że trzeba skopiować i wkleic ręcznie do Google i się wyszuka

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno od decyzji organu rentowego wydanej w trybie zwykłym, jak i w trybie nadzwyczajnym przysługuje odwołanie do sądu powszechnego, z wyłączeniem właściwości sądów administracyjnych. Wyjątek stanowią rozstrzygnięcia w sprawach wskazanych w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), w których przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

II SAB/Bk 39/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-08
 
Maja
http://www.orzecz...1fe28.html

Art. 83. 1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:
1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
2) przebiegu ubezpieczeń;
3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;
4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
[color=red]2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.[/color]
3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.
[color=red]4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.[/color]

5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.
6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.
7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.
Art. 83a. 1. Prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną Zakładu ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na to prawo lub zobowiązanie.
2. Decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. W sprawach rozstrzygniętych orzeczeniem właściwego sądu Zakład, na podstawie dowodów lub okoliczności, o których mowa w ust. 1:
1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo lub określającą zobowiązanie, jeśli jest to korzystne dla zainteresowanego;
2) występuje do właściwego sądu z wnioskiem o wznowienie postępowania przed tym organem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, że prawo nie istnieje lub zobowiązanie jest wyższe niż określone w decyzji.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w postępowaniu o ustalenie uprawnień do emerytur i rent i ich wysokości.
Art. 83b. 1. Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują wydanie postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, Zakład w tych przypadkach wydaje decyzję.
2. Od wydanych w trakcie postępowania innych postanowień Zakładu zażalenie nie przysługuje.
Art. 83c. 1. Dla postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu działającego jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem odwoławczym jest dyrektor izby skarbowej.
2. Od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień Zakładu w sprawie stanowiska wierzyciela zażalenie nie przysługuje.
Edytowane przez Maja dnia 19-09-2011 18:21
 
lis65
Maja link powyżej nie działa
.
.
www.spprp.pl
 
Web
NULEK
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.10.2010 r. sygn. akt I UK 104/10
Sentencja.
Na podstawie art. 398 par.1 k.p.c. odracza wydanie orzeczenia i przekazuje powiększonemu składowi Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
Czy dopuszczalna jest droga sądowa przed sądem powszechnym w sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13. 10.1998 r. w przedmiocie nieważności decyzji tego organu.
Mając na uwadze potrzebę wyjaśnienia tej wątpliwości prawnej, jej duże znaczenie dla praktyki oraz postulat zapewnienia jednolitego orzekania w podobnych sprawach, Sąd Najwyższy na podstawie art. 398 par. 1 k.p.c. postanowił jak w sentencji.
Na powyższą wątpliwość prawną, poniżej Uchwała SN w poszerzonym składzie.
W uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 23.03.2011 r. (sygn. akt I UZP 3/10) stwierdzono, iż od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organu rentowego) wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.
Czyli
SN podjął uchwałę, zgodnie z którą w sprawach o nieważność decyzji wydanych przez ZUS właściwe są sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, a nie sądy administracyjne. Zgodnie z art. 180 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach ubezpieczeniowych stosuje się przepisy tego kodeksu, ale tylko wtedy, gdy przepisy ubezpieczeniowe nie zabraniają tego. A właśnie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwia stosowanie k.p.a. Ustanawia on regułę, zgodnie z którą skargi na decyzje podejmowane przez ZUS w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych trafiają do sądu powszechnego (sądu ubezpieczeń społecznych).

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
od Art. 117 kc do Art. 125 kc

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy, a jest po to, aby się bydło po polu nie rozbiegało, gdzie nie powinno.
 
Braveheart
Moi Drodzy,

[color=red]Ponawiam swój apel... Niestety polityki nie da się robić całkiem bez kasy... Smutne ale prawdziwe, a ponieważ... [/color]

Tak jak wcześniej Was informowałem PJN nie posiada środków z budżetu państwa (jak PO, PiS, SLD i PSL) na prowadzenie Kampanii Wyborczej swoich kandydatów na posłów. To oznacza, że pieniądz\e muszą i mogą pochodzić tylko z dowolnych wpłat na rzecz konkretnego kandydata i wpłacanych na konto PJN.
Mnie samego na ten czas nie stać na sfinansowanie sobie chociażby wydruku plakatów. [color=red]Więc chociaż mi głupio prosić Was, poszkodowanych w walce z ZUS, nieraz będących na krawędzi bankructwa o wsparcie finansowe tego "projektu" to proszę o to wsparcie.[/color] Nawet przysłowiowy "wdowi grosz" jest tu na wagę złota.
W związku z tym zamieszczam poniżej informacje dotyczące zasad udzielenia takiego wsparcia finansowego:

"[color=red]FUNDUSZ WYBORCZY POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
ALEJE UJAZDOWSKIE 26
00 - 478 WARSZAWA
nr konta 67 1020 1097 0000 7802 0220 0681[/color]

tytuł wpłaty: darowizna na nazwisko kandydata, którego wpłata dotyczy; okręg nr; dokładne dane wpłacającego: nazwisko i imię, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania, pesel darczyńcy, dopisek - zamieszkały w Polsce.

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz muszą posiadać obywatelstwo polskie.
Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem
(z konta darczyńcy na konto funduszu), czekiem lub kartą płatniczą,

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku i w urzędach pocztowych, a także przelewy z rachunku bankowego założonego do prowadzenia działalności gospodarczej.
Suma dokonywanych wpłat przez jedną osobę fizyczną w jednym roku nie może przekroczyć 15 - krotności najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego
w dniu poprzedzającym wpłatę (na dzień dzisiejszy ta kwota wynosi 1.386 zł x 15 = 20.790 zł).
Uwaga!
Nieprawidłowe wpłaty przepadają na Skarb Państwa."


http://www.strona...11/wplaty/

[color=red]Potrzebujemy też Wolontariuszy do rozklejania i rozdawania ulotek i plakatów![/color]
Edytowane przez Braveheart dnia 19-09-2011 11:54
 
zuf_fan
A cóż to za nowy nabór Wplacających? Przecież PJN ma zerowe szanse na wejście.
 
Teresa
Ad. Iwka...
nie sądź innych według siebie... z mojej strony to żadna "babska" uszczypliwość. Zauważyłam,że masz tendencję do zbyt pochopnych ocen.Pewnie nie słyszałaś o czymś takim jak strój biznesowy i kogo powinien obowiązywać. Oświecać nie mam zamiaru.
Co do sądu...to jest to przypadek. bo interwencja p. Krystyny w mojej sprawie tylko spowodowała większy problem, bo SA odrzucił a SO szybko wydał wyrok.
Zatem bardzo prosze nie uogólniać, bo nie jestem jedyna, której to nic nie dało.
Zatem to przypadek a nie rozmyślne działanie i wiedza.
 
ela33
ooo...witam zusfana - nie sądziłam, że tak się ucieszę z Twojej obecnościSzeroki uśmiech

Mała (wielka?) prośba: jako najbardziej oblatany w naszym temacie napisz proszę z łaski swojej, jaka w przybliżeniu kwota "zaległych" składek wychodzi za lata: 2005, 2006, 2007 wraz z odsetkami. Chodzi mi konkretnie o te odsetki, bo "nienależność główną" sama sobie policzyłamZłość

I małe pytanko: jak w praktyce wyglądają zajęcia nieruchomości przez komornika/ZUS?

Do pozostałych forumowiczów: nie warczeć mi tu, że pytam o to i powiewam pesymizmem, bo jakbym mogła, to bym pisała na priv, a oczywiście żyję nadzieją na abolicję/likwidację ZUS/działalnośćhakerów/ i to, że uda mi się wszystkiego pozbyć, zanim ZUS położy na mnie łapęZ przymrużeniem oka
 
Andrzej1966
ela33: http://www.bankie...podatkowy/
 
Maja
ad.Lis65
Poprawiłam ten link, teraz działa Uśmiech
sorki, że tak póżno, ale nie mogłam wczesniej.
 
marg_o
Pomocy !
Czy moze Ktoś mi pomóc w zredagowaniu pisma do SO ( SO wzywa do złożenia zaświadczenia z US o wysokości dochodów z prowadzonej dzialalności - chcę SO odesłać do US ,zaświadczenie z U MiG o okresach i rodzaju prowadzonej dzialalności - czy moze być kopia? i wnioski dowodowe świadczące o wykonywaniu pracy nakładczej - mam tylko umowe o prace nakladcza - czy i w jaki sposób odesłać do nakładcy...)sprawa bardziej niż pilna.

Prosze, jeśli znajdzie się dobra dusza i pomoże bede bardzo wdzięczna
marg_o@interia.pl
 
lasek62
"zuf_fan"
Jeszcze 3 tygodnie i nie będziesz tak się cieszył z cudzego nieszczęścia,jak PO nie będzie rządzić ,zacznij się powoli pakować i szukać innej pracy.
Cieszysz się bo żyjesz z naszych pieniędzy ,ty ŚMIECIU
 
Przejdź do forum: