Zobacz temat
 Drukuj temat
ZUS - Przestępca Ustawowy !!!
Guciomix
zapraszam do dyskusji ...
 
Mateusz
W dyskusji przesyłam nasz protest:
Protest

Na podstawie przysługującego mi prawa wynikającego z art 32 pkt 1, art. 45 pkt 1 i art. 54 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, składam skargę na ręce Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na działania podległych mu resortów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, zwanej Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądów, które na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych (Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r. Nr 137, poz. 887 ) w związku z ustawami: o działalności gospodarczej ( Dz.U. z dnia 23 grudnia 1988 r. Nr 41, poz. 324 ), Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Z dnia 19 listopada 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ) oraz o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z dnia 2 lipca 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ), decyzjami wydanymi przez ZUS, podtrzymanymi przez wyroki Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, objęły obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi osoby, które w wyniku nowelizacji ustaw dotyczących działalności gospodarczej, utraciły tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z dniem 01-01-2001 roku, to jest z dniem wejścia w życie ustawy Prawo działalności gospodarczej i nie znalazły się w zbiorze osób wymienionych w art. 6 ustawy o ubezpieczeniach społecznych po dzień dzisiejszy. Decyzje określają czas podlegania ubezpieczeniom od 01-01-1999 roku do nadal.

W wyniku postępowania przywołanych organów władzy państwowej doprowadzono do:
nierzetelnych procesów sądowych polegających na ferowaniu wyroków opartych na nieistniejących zapisach prawnych, nie zawartych w przytoczonych ustawach oraz na swoistym stanowieniu prawa przez Sądy wszystkich instancji, opieraniu orzeczeń na dokumentach dostarczonych przez ZUS, które pod względem prawnym oraz formalnym pozostawiają wiele do życzenia.
Tu dodam, że sądy są organem państwa, które mają stać na straży przestrzegania prawa. Nie są one organem to prawo stanowiącym. Nie leży to w ich gestii.


UZASADNIENIE

W związku z nasilającymi się działaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kierunku obejmowania ubezpieczeniami, osób, które podjęły i wykonują działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie czasowo, w trakcie tego okresu, dokonały wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych oraz orzeczeniami Sądów, stojącymi w rażącej sprzeczności z zapisami ustaw i literą prawa, zgłaszam protest przeciwko takim działaniom, wykorzystującym nie tyle Art. 18.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni,
zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do podmiotu gospodarczego i
działalności gospodarczej, powstałe po wpisie do ewidencji, objęte danymi zawartymi
w zgłoszeniu. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 13-17.

Art. 19.
1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku:
1) zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
2) prawomocnego orzeczenia sądu, zakazującego osobie fizycznej prowadzenia
działalności gospodarczej, objętej wpisem.

Proszę zwrócić uwagę na określenia zawarte w przytoczonych artykułach, a także na zapis art. 16 pkt 1 ust 4 jak i art. 18. Widać tu wyraźnie, że ustawa ta określała zarówno kto to jest prowadzący działalność gospodarczą, co zawiera wpis do EDG ( nie ma tu określenia rrozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczejr1; ) oraz wskazuje, że tylko zmiany stanu faktycznego i prawnego objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu podlegają zgłoszeniu do EDG.

W całej ustawie, ustawodawca używa słów podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przytoczmy teraz treści Ustawy o ubezpieczeniach społecznych (Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r. Nr 137, poz. 887 ), a w szczególności artykuły na podstawie których ZUS wydaje decyzje o objęciu ubezpieczeniami osoby prowadzące działalność gospodarczą:

Rozdział 2
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi
Art. 8
6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

oraz artykuł określający kiedy prowadzący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
Art. 13.
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
4)osoby prowadzące działalność pozarolniczą r11; od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności,


Wniosek nr 1:

Nieuprawnionym jest twierdzenie ZUS i Sądów, że obowiązek ubezpieczeń wg zapisu powołanych ustaw, powstaje z dniem zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej i ustaje z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż obowiązek ubezpieczeniowy jak i obowiązek opłacania składek rodzi, zgodnie z zapisem ustawy o ubezpieczeniach społecznych, wykonywanie działalności gospodarczej a nie jej prowadzenie. Ustawa o działalności gospodarczej, nie stawia także wymogu zgłoszenia do ewidencji daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Już na tym etapie należy stwierdzić, że Sądy nie wykazują dostatecznej rzetelności w rozpatrywaniu tej podstawy prawnej, użytej przez ZUS w decyzjach.


Należy tu dodać, że owe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z:
Art. 36 pkt 11 Ustawy o ubezpieczeniach społecznych
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio,

rodzi obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych ubezpieczonego, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wykonujących ją jednoosobowo, również płatnika składek.
Należy tu także zaznaczyć, że ustawodawca w ustawie o ubezpieczeniach społecznych wyraźnie odróżnił prowadzenie od wykonywania działalności gospodarczej. Nadmienić należy także, że owe wykonywanie działalności gospodarczej, w brzmieniu Ustawy o działalności gospodarczej, nie zostało objęte żadnym rygorom prawnym, zatem prowadzący działalność mógł w dowolnie wybranym czasie, zaprzestać wykonywania działalności i powiadomić ZUS o tym fakcie.
Dodać także należy, że nie istnieje w ustawach lista powodów, która zezwalałaby na uznawanie przez ZUS, czy powód dla którego prowadzący działalność czasowo zaprzestał wykonywania działalności był wystarczająco poważny lub tez usprawiedliwiający zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

Taki stan prawny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Z dniem 01 stycznia 2001 roku, wchodzi w życie Ustawa Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Z dnia 19 listopada 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ), natomiast Ustawa o ubezpieczeniach pozostaje bez zmian, mających istotny wpływ na poruszane zagadnienie.

Przyjrzyjmy sie zatem i tej ustawie. Analogicznie jak uczyniłem to poprzednio.

Art. 1.
Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej.

Art. 2.
1. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
2. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1.

Art. 7b.
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust.1,
3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Art. 7d.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.

Art. 7e.
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
1)zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

Tu należy nadmienić, że także ustawa o swobodzie działalności gospodarczej posługuje się określeniami podejmowanie i wykonywanie, a także wyraźnie określa, że zgłaszanie zmian dotyczy tylko danych zawartych w zgłoszeniu oraz że wykreślenie następuje w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek nr 2:

Jak wynika z przytoczonych zapisów ustaw dotyczących działalności gospodarczej, za każdym razem zgłoszeniu do ewidencji, podlegają tylko i wyłącznie zmiany dotyczące danych zawartych w zgłoszeniu działalności gospodarczej. Zgodne jest to także ze stanowiskiem, Urzędów dokonujących wpisów do ewidencji. Zatem teza, że urlop, wypoczynek, wyjazd czy też choroba winna być do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszona i tam wpisana, jest nie podparta żadnym zapisem prawnym. Wskazuje na to także sama nazwa: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, nie jest to, jak to sugerują poniekąd Sądy, Ewidencja wyjazdów, chorób, urlopów czy wypoczynków !!!! Zgodnie także z zapisem ustaw okresowe zaprzestanie prowadzenia działalności z różnych przyczyn, jak określiły to Sądy nie jest zawarte w danych podlegających zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, gdyż ewidencję interesuje data rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz likwidacja działalności gospodarczej. Proszę zwrócić uwagę także na fakt, że Sądy, zatrzymały się w swych orzeczeniach na okresie obowiązywania Ustawy o działalności gospodarczej, używając pojęć tam zawartych, która już nie obowiązuje od 01-01-2001 roku.

Wniosek nr 3:

I ostatni z wniosków, dotyczy sprawy podlegania ubezpieczeniom. Otóż, zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, zgodnie z literą prawa, osoby, które zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej i Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, podjęły i wykonują działalność gospodarczą, z dniem 01-01-2001 roku, utraciły tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Wynika to wprost z zapisów Ustawy o ubezpieczeniach społecznych tj art. 6 pkt.1 ust 5, art. 8 pkt 6 ust 1 i art. 13 pkt 4, gdyż jako osoby, które podjęły i wykonują działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo działalności gospodarczej, a później Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie znajdują się w katalogu podmiotów zawartym w art. 6 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, nie są określone w art. 8 tejże ustawy ani co ważne, w art. 13. Wszystkie przytoczone artykuły dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, a te nie istnieją w prawie od wskazanej daty wejścia w życie ustawy Prawo działalności gospodarczej, czyli 01-01-2001 roku.
I dokąd władze ustawodawcze nie dokonają nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, dotąd wszelkie decyzje ZUS, wyroki Sądów, oparte na tym stanie prawnym, są niezgodne z obowiązującym prawem i wydawane oraz orzekane na podstawie nie istniejącego prawa.

Celowo pomijam tu zarówno dokumenty jak i wątpliwą ich wartość dla wydawanych decyzji, formę i jakość postępowań wyjaśniających prowadzonych przez ZUS. Wszystkie zostanę dołączone do ewentualnej skargi, ale niestety, już nie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia Sądów w tego rodzaju sprawach są dostępne i można się z nimi zapoznać. Jest to smutna lektura, świadcząca właśnie o nierzetelnych, opartych na swobodnie interpretowanym prawie przez sądy, do których wszyscy jesteśmy zmuszeni się odwoływać.

Wniosek końcowy:

Na podstawie zgłoszonych wniosków, wnoszę o zastosowanie się ZUS do art. 83a pkt 1 i 3 ust 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych w sprawach już rozstrzygniętych, zatwierdzonych prawomocnymi wyrokami.
Do czasu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach, proszę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, o spowodowanie, by ZUS zaprzestał wydawania decyzji w sprawach o objęcie ubezpieczeniami, w oparciu o tę ustawę. Decyzje, już wydane bez przeprowadzenia kontroli, charakteryzują się także brakiem wykazania, w oparciu o fakty i dokumenty, wykonywania działalności w okresach wyrejestrowań z ubezpieczeń.
Wnoszę także, o ile to możliwe, o weryfikację wyroków, uzasadnień w nich ujętych i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, a dotyczących skutków jakie wywołuje prawo, dające możliwość bytu uznaniowości urzędniczej, mnogości interpretacji, braku przejrzystości i jednoznaczności określeń w nim zawartych.


Z wyrazami szacunku ..........

P.S Zezwala się na powielanie tego protestu. Mateo
 
Guciomix
Pani Grażyna Gęsicka
Poseł RP

Szanowna Pani.

W dniu dzisiejszym odczytałem w Onecie taką wiadomość... cyt: "W przyszłym tygodniu klub PiS wniesie do Sejmu projekt ustawy o zasadach planowania i realizacji polityki społecznej, która ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.Poinformowali o tym na niedzielnej konferencji prasowej posłowie PiS Grażyna Gęsicka i Krzysztof Michałkiewicz "

To niewątpliwie cenna inicjatywa , jednak nie wspominają nic państwo i innej grupie ( rencistów prowadzących działalność gospodarczą) która już należy , lub na dniach może należeć do grupy "wykluczonych społecznie". Mianowicie mam na myśli rozporządzenie MPiPS z dnia 13.12.2007 dotyczące refundacji składki na ubezpieczenie społeczne - od opłaty której byli dotąd zwolnieni. A sposób jej wprowadzenia jak i przygotowanie merytoryczne aparatu państwowego ( ZUS i PFRON -brak stosownych przepisów wykonawczych ) - graniczy z farsą. bardzo często to wlaśnie ci renciści ze świadczeniem tak jak ja 440 zł, prowadzimy działalność na miarę naszych fizycznych możliwości - dorabiając sobie do renty. Teraz będą musieli nawet jeśli nie posiadają w danym miesiącu dochodu - kredytować kwota kilkuset złotych wpłatę pełnego ZUSu - zanim PFRON im to zwróci - lub nie - jeśli spóżnią się o 1 dzień. Proszę wybaczyć że nie rozpisuję się w szczegółach ale dla Państwa opis powinien być zrozumialy. Dość znamienna data 13 grudnia - kiedyś wyrok na wolnośc teraz również na wolność gospodarczą niepełnosprawnych , a być może także na ich wgzystencję.
Prognę podkreślić, że wolna Rzeczpospolita funduje tej grupie - los wykluczonych społecznie. Tym, w imieniu których - żaden Prezydent i Premier RP nie musi jeżdzić po świecie i wycierać kolan w żebraniu o zniesienie wiz czy otwarciu rynków pracy !!!
To my renciści, o których nie upomni się żadne lobby ( jak lekarze, czy artyści) finansujemy teraz nieudolny system ubezpieczeń społecznych - mając pełną wiedzę i ponosząc na codzień konsekwencje jego funkcjonowania.
PIS rządami przezydenta i premiera nie uczynił nic !!! by ten stan zmienić - a teraz cudotwórcy PO fiinansują obietnice wyborcze z naszych kieszeni w sposób ewidentnie niezgodny z konstytucją podważając zaufanie do Państwa.
I żaden poseł nie dostrzega tej prostej relacji... czy dopiero Trybunal Europejski ma uczyć Was przestrzegania prawa?

Łączę pozdrowienia
SJ
 
sympatyk
Inni także wykonują działalność w granicach swoich możliwości. Gro osób, zwłaszcza przy jednoosobowych działalnościach, faktycznie dorabia nie zarabia i szamota się w tej rzeczywistości i martwi się czy nie wypadnie mu nieprzewidziany wydatek, powodujący brak środków własnych, koniecznych do opłacenia składek. Zaległości w postaci jednej składki, może i można odrobić. Przy np. trzech to gwóźdż do trumny.
Pragnę szanownemu renciście zwrócić uwagę, że składki ma opłacać ze środków własnych, a one zgodnie z tezami ZUS i Sądów, nie mają nic wspólnego z dochodem z działalności gospodarczej.
Jakoś gdy inni te składki płacili a świadczeniobiorcy stanowili poważną konkurencję na rynku, jakoś Was głowa nie bolała, że inni płacą. Jakoś Wam to nie przeszkadzało, nawet niektórzy wręcz liczyli i liczą na to, że w pewnych dziedzinach usług pozostaną sami na rynku i będzie sielanka.
Ale jest korzyść z tej sytuacji. Teraz będzie więcej tych, co im ten abonamentowy system płacenia nie odpowiada. A dlatego, że jak teraz policzysz to często jest tak, że wyliczonej przez GUS podstawy do obliczania składek raczej się nie osiąga i gro chciałoby, jeżeli w ogóle, płacić od realnych dochodów.

Z resztą już jest głośno na temat:
a) refundacji składek
Fajne zwolnienia z opłacania zdrowotnego w przypadku gdy wysokość karty podatkowej jest niższa od składki zdrowotnej, a świadczeniobiorcy mają tę kartę, na swój wniosek obniżoną, bo przecież oni tylko dorabiają do renty.
 
irbisek
prowadzącego działalność gospodarczą
jakim prawem ZUS nakazuje opłacać składki zdrowotne regularnie pozbawiając płatnika ubezpieczenia zdrowotnego - jeśli nie jest opłacana składka regularnie to:
nalicza odsetki chociaż w tym czasie płatnik jest pozbawiony ubezpieczenia zdrowotnego i jeśli chce być ubezpieczony to musi zadeklarować - i to robić - regularną płatność przez 6 miesięcy i dopiero po tym czasie ma przywrócone ubezpieczenie zdrowotne ....

CZY TO ZGODNE Z KONSTYTUCJą I USTAWą ANTYMONOPOLOWA ...
CZY TYM NIE POWIENIEN ZAINTERESOWAC SIę RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I OCHRONA KONSUMENTA ?
TOZ TO ROZBóJ W IMIE PRAWA
 
sympatyk
Mylisz ubezpieczenie zdrowotne z chorobowym. Nie opłacając ubezpieczenia zdrowotnego w terminie nie jestes jeszcze pozbawiony tego ubezpieczenia.
Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i wymóg 6 miesięcy tu obowiązuje. Nieopłacenie składki w terminie rozwiązuje "umowę" z ZUS i odsetki od chorobowego nie mogą i nie są naliczane.
Część opłat na ZUS, celowo została tak ustawiona by zmusić do terminowych wpłat. Dlatego na kwitku 51 pomieszano dobrowolne z obowiązkowym, a 6 miesięcy po to by ludki opłacając tylko jedną składkę chorobową nie uciekali od razu na zwolnienie lekarskie. Teraz by skorzystać z przywileju nie płacenia składek z powodu choroby, trzeba najpierw się opłacić przez 6 miesięcy, co przy zwolnieniu lekarskim opiewającym na 6 miesięcy i tak się kalkuluje.Z przymrużeniem oka
 
hibaaryan
jutro wlasnie sie tam wybieram, ciekawe co mi powiedza tak wogole czy moge zadac kserokopi dokumentow potwierdzajacych ze prowadzilem wtedy dzialalnosc??
 
lis65
ad. Mateusz - popieram protest, jest teraz czas by ich nękać takimi protestami, jest czas by łączyć siły. Byłem dziś na proteście wsparcia dla górników w Bytomiu, kila może kilkanaście tysięcy ludzi potrafiło wyjść na ulice jechali taksówkarze , autokary i taka grupa ma przebicie. My przedsiębiorcy nie potrafimy się zjednoczyć dla tego wyglądamy jak wyglądamy.
.
.
www.spprp.pl
 
Web
Przejdź do forum: